ช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษาทั้งในประเทศ และนอกประเทศ สำหรับเด็กอิงก์ทุกคนที่สนใจหาทุน เรียนในประเทศและต่างประเทศ แต่ต้องการลดภาระ ค่าใช้จ่ายในการเรียนทั้งหลาย